Авторам


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ


1.ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Приймаються одноосібні статті (співавтори). Текст обсягом 8 ‒ 12 друкованих сторінок із двома-трьома ілюстраціями (рисунками, таблицями). У статтях повинно бути чітко і стисло, без зайвих математичних формул, викладено те нове та оригінальне, що досягнуто авторами в їх практичній діяльності. Потрібно уникати повторів, зайвих подробиць та загальновідомих положень, на які можна посилатися, вказуючи відповідний номер у списку літератури, що додається.

Електронний варіант статті виконується в редакторі Microsoft Word, причому файл має бути збережений в форматі: *.doc. Формат сторінки А4, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14 кегль. Розмір полів: ліве – 3,0 см; праве ‒ 1,5 см; верхнє – 2,0 см; нижнє –2,0 см; інтервал – 1,5.


2. ДО РУКОПИСУ ДОДАЮТЬСЯ


 • Номер УДК (кегль12);
 • Імʼя та прізвище автора (кегль12), у називному відмінку виділити жирним прямим, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи автора (без скорочень, двома мовами: українською та англійською), якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками;
 • Назва статті (кегль14), відступ від попереднього тексту – 12 пт, по середині прописними літерами, виділити жирним, (двома мовами: українською та англійською). Приклад оформлення статті наведено у зразку.
 • Після назви статті через один рядок потрібно подати анотацію. Текст анотації (кегль 12, слово “анотаціяˮ не пишеться), обсяг 500 друкованих знаків. Анотація статті повинна в узагальненому вигляді представляти зміст статті, відсутність повторення відомостей, що містяться в заголовку статті, (надрукована двома мовами: українською та англійською). Анотація англійською мовою розширена, обсяг 1800-2000 друкованих знаків, до англійської анотації додається в окремому файлі український переклад. Прохання враховувати при написанні розширеної анотації (авторського резюме), що воно виконує функцію довідкового інструменту (для бібліотеки, реферативної служби), що дозволяє читачеві зрозуміти, чи варто йому читати або не читати повний текст.
 • Ключові слова: (з абзацу виділити жирним), перелік ключових слів від 5 до 10, не виділяти жирним, (двома мовами: українською та англійською). Ключові слова розділяти крапка з комою (;). Рисунки, таблиці, з під рисунковими підписами та порядковим номером.

НЕОБХІДНО ДОТРИМУВАТИСЯ ТАКИХ ЕЛЕМЕНТІВ НАПИСАННЯ СТАТЕЙ:


 • Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття;
 • формування мети статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 • Список літератури (кегль 12), за абеткою, у тексті в дужках позначається позиція та сторінка [3,47]. Кількість літературних джерел має складати не менше 5 та не більше 15. Оформлення списку літератури - за міжнародним бібліографічним стандартом АРА, а також використання лапок такого формату: " ˮ ("текстˮ). Цитувати необхідно як класичні, так і найновіші публікації(останніх 3-5 років) опублікованих у провідних профільних виданнях. У кінці статті подається транслітерований список літератури (references).

До статей додається рекомендація кафедри (відділу) установи, де автор працює, і рецензія доктора чи кандидата наук; для статей докторів та кандидатів наук рецензій не потрібно. Відомості про автора подаються в окремому файлі із зазначенням прізвища, імʼя, по батькові (повністю), науковий ступінь, посада,місце роботи; домашня адреса (або ж адреса для листування),e-mail, мобільний чи робочий телефон.


  Сфера розповсюдження та категорія читачів:

 • загальнодержавна, зарубіжна;
 • викладачі університетів, ВНЗ всіх рівнів акредитації, студенти, аспіранти, науковці, спеціалісти, які підвищують свої професійні компетенції в галузі освіти та педагогічних наук.

Редакція зберігає за собою право скорочувати і виправляти матеріали. Статті, підписані авторами, висловлюють їх власні погляди, а не погляди редакції.

За достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв, статистичних даних та інших відомостей відповідають автори публікацій.

Реквізити для оплати статті надсилаються після проходження статтею внутрішнього рецензування.

Наш е-mail: vachevsky@meta.ua

Контактний телефон: (068)502-45-49

© Молодь і ринок